Şəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi


Tarixi, maddi və mənəvi dəyərlərin saxlandığı, qorunduğu və öyrənildiyi müəssisə

        Şəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi

Bu muzey Şəkidə 1925-ci ilin sentyabr ayında Maarif Komissarlığının əmri ilə yaradılıb. 1895-ci ildə kazarma məqsədi ilə tikilmiş bu tarixi abidəyə muzey 1980-cı ildən köçürülmüşdür.
Muzeyin ümumi sahəsi 924 m2-dir. Bunun 724 m2-də ekspozisiya zalları yerləşir. Muzeydə 5000-ə yaxın tariximizi və mədəniyyətimizi əks etdirən maddi və mədəni abidələr toplanmışdır. Bunlardan 3000-ə yaxını ekspozisiya zallarında nümayiş etdirilir.
Muzeydə aşağıdakı: 1) Təbiət; 2) Qədim dövr; 3) Etnoqrafiya; 4) Cumhuriyyət; 5) Elm, mədəniyyət, maarif və səhiyyə; 6) Döyüş şöhrəti; 7) İpəkçilik; 8) Kənd təsərrüfatı; 9) Şəkinin süfrə və mətbəxt mədəniyyəti; 10) H. Əliyevin həyat fəaliyyətini, o cümlədən Şəkiyə səfərini əks etdirən şöbələr vardır.
Muzeyin eksponatları dəfələrlə xarici ölkələrdə nümayiş etdirilmişdir. Madaqaskar, Efiopiya, Pakistan və başqa xarici ölkələrdə nümayiş etdirilmişdir.
Xarici ölkələrlə yanaşı respublikamızın paytaxtı Bakı şəhərindəki sərgilərdə, Şəki Türk litseyində, 1 nömrəli internat məktəbində və məktəblərdə keçirilən tədbirlərdə muzey eksponantlarınadan ibarət sərgilər təşkil edilmişdir. Hər il may ayının birinci istirahət günündə açıq qapı günü keçirilir və muzeyə gələn tamaşaçılar muzeyə pulsuz baxırlar. İl ərzində muzeyə dünyanın hər yerindən tamaşaçılar gəlir və dünyanın bir çox tanınmış şəxsiyyətləri muzeyin rəy kitabında öz təəssüratlarını yazmışdılar.

              

           Shaki city museum of local-history

          Museums take an important place among the material and spiritual wealth.Museums have a great role in preserving the past and the future of the people and passing them to the future generations.
              History museum which was situated in different places in different times now it is situated in the building of barracks.
             Museum with an area 924 m ² which was situated in the beautiful corner of Sheki has been operating since 1925.
            Besides ancient things which found during archeological excavation,material riches and preserved in this museum.
More Than 5000 exponentials were demonstrated in this museum.
Room 1- Gate way
Room 2-The department of nature
Room 3-The department of antic times
Room 4-5 The department of ethnography
Room 6- The department of Republican era
Room 7-The department of education and Culture
Room 8-The deparment of the Glory of the war
Room 9-The department of Silk
Room 10-The department of cuisine of Sheki and Agriculture
Room 11-Lecture hall
4-Adminstrative rooms
          Sheki’s nature, its history,its all types of art,educational and cultural system and stands of Sheki people who took part in Garabag and Afganistan wars,its cuisine are demonstrated in this museum.
        The cocoon of Sheki which is famous for its silk was awarded with a gold medal in 1863of London.
           In XVIII-XIX century Building 5 Caravanserai in Sheki,items imported from abroad are examples for this.Exponentials were demonstrated in Ethopia MAdagaskar and Pakistan exhibitions.
        Contact was established between museum “Human and Nature” and exhibition which shows our culture ,history,ethnography was organized in Khanty Mansiysk       Сведения о Шекинском-Историко краеведческом музее

Среди материальных и моральных богатств важное место занимают музеи.
В разных годах находившейся в разных зданиях Историко-краеведческий музей функционирует с 1925 года  в одном из живописных уголков Шеки,среди крепостных стен площадью 924 м² в казарме,построенный в 1895 году.
В музее сохраняются вещее,найденные во время археологических раскопок ,относящиеся к античному периоду,а также другие материальные богатсво ,домедшие до наших дней.
В музее выставлены более 5000 експонатов
Комната 1 – Вход
Комната 2-Отдел природы (флора и фауна Шеки)
Комната 3-Отдел древного периода
Комната4-5 Отдел етнографии
Комната6-Отдел Республики
Комната 7-Отдел провещения ,культуры и здравоохранения
Комната8- Отдел славы войны
Комната 9-Отдел шелководства
Комната 10-Сельского хозяйство и кухня Шеки
Комната 11- Зал лектории
Комната 12- Закрытый фонд
4-Персоналный комната
В музее выставлены ценные экспонаты ,отражающие историю начиная с актичного периода ,природа,кухня ,шелководство  все виды искусства(ремесла) Шеки ,этнография  а также стенды,отражающие мужество шекинцев во время Великой Отечественной,Афганской и Карабагской войны.
Известный в мире своим шелком, шекиский кокои в 1863 году был удостоен золотой медали.
И в Связи с тем ,что большая шелковая дорога проходила через Шеки,с иностранными странами были созданы торговые отношения.Примером этого могут быть вещи,привезенные из зарубежья и выставленные в музее, а также в ХVIII-XIX веках  построенные  в Шеки 5 каравансараев.
В разных годах в Эфиопии ,Мадагаскаре , Пакистане на выставках были выставлены экспонаты музея.
Кроме этого вместе с Ханты-Мансийским музеем «Человек и Природа» была создана большая выставка,отражающая нашу культуру, историю,этнографию
 

Şəki Tarix -Diyarşünaslıq muzeyi xalqımızın qədimlərdən üzü bəri formalaşan tarixi mədəniyyətinin qorunduğu, mühafizə edildiyi, təbliğ olunduğu məkandır

I BUILT MY SITE FOR FREE USING